Gedragscode

Voor alle bij de scholen betrokkenen heeft IRIS een gedragscode geformuleerd. Respect, veiligheid en geborgenheid zijn de uitgangspunten. De gedragscode kunt u hier downloaden.

Privacyreglement

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met het privacybeleid geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer en burgerservicenummer (BSN). Download hier het volledige privacybeleid van IRIS onderwijs.

Functionaris gegevensbescherming

Lumen Group is voor IRIS onderwijs de functionaris Gegevensbescherming (FG). Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy bij IRIS onderwijs kunt u rechtstreeks contact opnemen met de FG. Klik hier voor het contactformulier van de FG.

GMR

Deze raad bestaat uit 14 ouders en personeelsleden van alle scholen en brengt advies uit over IRIS brede beleidszaken. De GMR denkt actief mee over maatschappelijke ontwikkelingen en onderwijskundige ontwikkelingen. De leden van de GMR geven gevraagd en ongevraagd advies. De GMR vergadert 5 maal per jaar. Als regel komt het college van bestuur het beleid in de GMR toelichten. Er is advies- en instemmingsrecht op het beleid van de organisatie. Alles wordt gedaan aan de hand van de Wet op de medezeggenschap scholen.

Klokkenluidersregeling

Download hier de klokkenluidersregeling.

Jaarrekeningen

Download hier de jaarrekeningen.