Missie

Doorzoek de site

images/headervolg.jpg

Onze visie op de school en de samenleving van morgen

Waar staat de stichting IRIS voor

Wij bieden goed onderwijs aan, op basis van onze christelijke identiteit. We zijn daarbij betrokken op de leerling en op elkaar. Ons hart, onze passie,  ligt helemaal bij het onderwijs.

Ons ultieme doel daarbij is dat leerlingen onze scholen verlaten als wijze wereldburgers in wording.
Wat we daarmee bedoelen?

 • Een wereldburger vindt zijn weg in de (toekomstige) maatschappij. Kinderen hebben op school geleerd hoe ze in de samenleving kunnen functioneren (cognitief en sociaal-emotioneel). 
 • Wijs zijn is iets anders dan slim zijn. Het begrip wijs kennen we vanuit de Bijbel, bijvoorbeeld uit Spreuken: “Want het is de HEER die wijsheid schenkt, Zijn woorden bieden kennis en inzicht.” Vanuit die bron, die sterk raakt aan het ‘zijn’ van IRIS, willen we kinderen leren om wijs te worden, leren dat ze hun talenten mogen gebruiken.
 • Wijs worden is een proces. Op onze scholen willen we daarvoor een goede basis leggen.

Vanuit onze christelijk levensvisie is een wijze wereldburger iemand die:

 • vertrouwt op God;
 • vertrouwt op zichzelf;
 • vertrouwt op zijn naaste.

Een wijze wereldburger stelt zich verantwoordelijk op door:

 • bewust te zijn van wat hij doet;
 • weten waarom hij doet wat hij doet;
 • na te denken wat het gevolg is van zijn doen, voor hem zelf, voor de ander en voor de schepping.

En een wijze wereld burger heeft een onderzoekende houding en is er altijd op gericht om een positieve bijdrage te leveren aan zijn omgeving.
Als we bij kinderen (en bij ons zelf) deze aspecten van de wijze wereldburger kunnen zien, dan zijn we er van overtuigd dat IRIS een stukje ‘eigenheid’ aan het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen en daarmee aan de samenleving toevoegt.

Waar staan we als medewerkers voor

 • Liefde en betrokkenheid

Als medewerkers van IRIS kennen we het liefdevolle werk van Jezus Christus, zoals de Bijbel ons dat leert. Zijn Liefde inspireert ons. En vanuit die Liefde zijn we, elk op onze eigen wijze en passend bij de veelkleurigheid van IRIS, een voorbeeld voor de kinderen en betrokken op hun welzijn, dat van hun ouders en op het welzijn van elkaar.

 • Plezier, talentontwikkeling en prestatie

Ons hart ligt bij het onderwijs. Vanuit die passie geven we met plezier elke dag les. Daarbij hebben we oog voor de talentontwikkeling en de prestaties, zowel van onszelf als van de leerling. Plezier, talentontwikkeling en prestaties zijn daarmee kernwaarden die met elkaar verbonden zijn.

 • Professionaliteit en kwaliteit

We zijn professionals op ons eigen vakgebied en zijn daarop aanspreekbaar. We stoppen energie in het verder ontwikkelen van onze eigen talenten, zodat de kwaliteit van ons onderwijs elke dag een stukje beter wordt. Vraagstukken lossen we met optimisme en creativiteit op, waarbij we graag feedback ontvangen en geven.

Van visie naar de dagelijkse praktijk


Hierboven hebben we aangegeven waar IRIS voor staat en wat haar ultieme, hoger doel is.
Als volgende onderdeel van de visie geven we in dit hoofdstuk een verdere concretisering van het hoger doel en geven we ‘lijnen’ waarlangs we dit doel willen behalen.
 

Waar gaan we heen


Ons uitdagend doel is de volgende:
In 2019 is de brede onderwijskwaliteit en de kwaliteitszorg op de IRIS-scholen van hoog niveau. De onderwijsbehoeften van het kind zijn daarbij leidend in het aanbod van de lessen.
Toelichting:

 • Brede onderwijskwaliteit:      

bestaat uit een veilig sociaal klimaat, uit de opbrengsten op de vakken rekenen, taal, zaakvakken en creatieve vakken, waarbij de leerkracht en de school er op gericht zijn om de leerling zich te laten ontwikkelen tot wijze wereldburger.

 • Hoog niveau kwaliteit:

in najaar 2015 ontwikkelt IRIS haar eigen kwaliteits- en waarderingskader

 • Kwaliteitszorg:

dit omvat kaders over: wat verstaan we onder goed onderwijs, hoe meten we dat/of maken we dat zichtbaar, en hoe zorgen we er voor dat het onderwijs zich continu verbetert waarbij de onderwijsbehoeften van het kind centraal staan.

 • Onderwijsbehoeften kind:

Om daar invulling aan te geven, is de sleutel dat het kind actief deelneemt aan het gehele onderwijsproces (eigenaarschap), waarbij de rol van de leerkracht verschuift van de jongleur die ‘alle ballen in de lucht moet houden’ naar stimulerend (bege)leider en inspirator van de groep en het kind.  

Wat we verstaan onder ‘hoog  niveau’ wordt, net als het leidend zijn van de onderwijsbehoeften van het kind, in de ontwikkelthema’s hierna verder geconcretiseerd. Bij de uitwerking is de randvoor-waarde dat alle scholen voldoen aan het kader gesteld door de onderwijsinspectie.

Ontwikkelthema’s en implementatie


De ontwikkelthema’s zijn gericht op het behalen van het uitdagende doel en vormen de lijnen waarlangs de vereniging, de scholen en de medewerkers zich verder gaan ontwikkelen.
We onderscheiden de volgende vier ontwikkelthema’s:

 • Meesterschap
 • Kwaliteitszorg
 • Ouders en de school
 • Passend school in de wijk/dorp

Bij het vormgeven en implementeren van de thema’s gaan we uit van twee leidende principes:
De onderwijsbehoeften van de leerling zijn richtinggevend bij ons handelen en geven daardoor mede richting aan zijn of haar ontwikkeling.
We willen aansluiten bij de ontwikkelbehoefte van de leerling en van de medewerker, deze ontwikkeling stimuleren en het zelf verantwoordelijk zijn voor je ontwikkeling bevorderen.
Niet meer, maar anders.
De strategische ontwikkelpunten zijn niet bedoeld als een ‘surplus’ op onze dagelijkse praktijk. Ze zijn bedoeld om onderdeel te worden van de dagelijkse praktijk. We leren om nieuwe en uitdagende zaken op een wellicht andere wijze op te pakken.